Vedtekter

Vedtekter Lofoten Fotoklubb

 

Fotoklubbens navn er Lofoten Fotoklubb

Klubbens formål er å fremme interessen for fotografi i et aktivt og sosialt miljø for foto interesserte.

Klubben er åpen for alle. Alle medlemmene har samme rettigheter og plikter.  Medlemmene har gratis adgang til klubbens vanlige møter. Årsmøtet kan utelukke medlem som ved sin opptreden skader klubben eller dennes anseelse.

Klubbåret følger kalenderåret. Kontingenten fastsettes av årsmøtet og betales innen 15. Februar.  Ved innmelding etter 1. Mai betales halv kontingent. Etter 1. November betales kun for neste år.  

Klubben ledes av et styre med 5 medlemmer og inntil 2 vara, som velges av årsmøtet hvert år.   Styret fastsetter/endrer program, konkurranseregler og annen drift mellom årsmøtene. Styret er beslutningsdyktig når mer en halvparten av styrets medlemmer (medregnet varamedlem) er til stede. Leder har dobbelstemme ved stemmelikhet. Lederen og halve styret sitter for 1 år. Styret konstituerer seg selv.

Årsmøtet er klubbens øverste myndighet. Lovlig innkalt årsmøte er beslutningsdyktig. Andre saker enn nevnt i innkallingen kan ikke behandles. Medlemmer som ikke kan være tilstede på årsmøtet kan gi skriftlig fullmakt til styret eller til et møtende medlem. Fullmakten kan inneholde instruks om stemmegivning. Vedtektsendringer krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer. Øvrige vedtak treffes med alminnelig flertall, med mindre annet følger vedtekt.

Ordinært årsmøte holdes innen utgangen av januar. Innkalling med sakspapirer sendes skriftlig (brev , e-post, på vår hjemmeside og i avisannongse.) til alle medlemmer pr. 1. Januar og med minst 10 dagers varsel. Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være levert skriftlig til styret innen 1. Desember.

På ordinært årsmøte behandles:

  1. Styrets årsberetning
  2. Regnskap
  3. Innkomne forslag
  4. Budsjett
  5. Kontingent
  6. Valg

Ekstraordinært årsmøte holdes når styret finner det nødvendig eller minst 5 medlemmer skriftlig krever det. Innkalling sendes skriftlig (brev, e-post, på hjemmesiden og avisanongse.) til alle medlemmer med minst 14 dagers varsel.

Oppløsning av klubben vedtas av årsmøte med 2/3 flertall. Det avgjøres deretter ved alminnelig flertall hvordan klubbens aktiva skal disponeres.